Witwassen geld

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Samenvoeging WID en MOT en implementatie derde witwasrichtlijn

De Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet Melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) hebben als doel het tegengaan van witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme. Daartoe verplicht de WID tot identificatie van cliënten en het verrichten van cliëntenonderzoek, en geeft de Wet MOT de verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties. De WID en de Wet MOT zagen bij inwerkingtreding voornamelijk op dienstverlening door financiële instellingen. Via wetswijzigingen is de werkingssfeer van de anti-witwaswetgeving echter uitgebreid tot casino’s, geldtransactiekantoren, handelaren in goederen van grote waarde, makelaars en vrije beroepsbeoefenaren. Voorts is voorzien in toezicht op de naleving van deze wetten. De in de beide wetten opgenomen voorschriften groeiden in aantal, maar telkens bleef daarbij de afwijkende systematiek van de twee wetten in stand. Dit levert nu in de praktijk problemen op indien instellingen snel inzicht willen verkrijgen in de op hen van toepassing zijnde verplichtingen tot identificatie van cliënten en het melden van ongebruikelijke transacties. De ministers van Justitie en Financiën hebben een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat strekt tot een samenvoeging van de WID en de Wet MOT in één wet. Deze Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme geeft een uniforme regeling voor aanwijzing van de instellingen die cliëntenonderzoek moeten uitvoeren en onder de meldingsplicht vallen, voor het bewaren van gegevens en voor het toezicht op de naleving van de voorschriften. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Gelijktijdig met het wetsvoorstel tot samenvoeging van de WID en Wet MOT tot één wet, hebben de ministers van Justitie en Financiën ook een wetsvoorstel ter implementatie van de derde witwasrichtlijn bij de Tweede Kamer ingediend.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook