Vermogenswinst belasting in EG

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Portugese heffing vermogenswinst niet-ingezetenen in strijd met EG-recht

Mevrouw Hollmann woonde in Duitsland. Zij erfde van haar echtgenoot in 1998 een onroerend goed in Portugal en betaalde in verband daarmee successie- en schenkingsrecht over de vermogenswaarde van het goed. In 2003 verkocht mevrouw Hollmann het onroerend goed en realiseerde een vermogenswinst, bestaande uit het verschil tussen de verkoopprijs en de vermogenswaarde uit 1998. De Portugese Belastingdienst belastte die vermogenswinst volledig, omdat de Portugese vrijstelling van 50% voor dergelijke vermogenswinsten alleen voor Portugese ingezetenen gold. Mevrouw Hollmann ging in beroep, omdat dit volgens haar in strijd was met het EG-recht. De Portugese rechter besloot prejudiciële vragen aan het EG-Hof van Justitie voor te leggen. Het EG-Hof besliste dat de Portugese belastingwetgeving ertoe leidde dat de vermogenswinst uit de verkoop van eenzelfde in Portugal gelegen onroerend goed zwaarder werd belast bij niet-ingezetenen van Portugal dan bij ingezetenen. De beperking van de belastinggrondslag voor vermogenswinst tot 50% vormde volgens het EG-Hof dan ook een volgens artikel 56 EG-Verdrag verboden beperking, wanneer die enkel voor in Portugal woonachtige belastingplichtigen gold. Dit verschil in behandeling van ingezetenen en niet-ingezetenen kon ook niet worden gerechtvaardigd met een beroep op de noodzaak om de samenhang van het nationale belastingstelsel te waarborgen.

Fida 20073471 Hof van Justitie 11 oktober 2007 C-443/06

Mijn commentaar.

Het is natuurlijk interessant te zien dat mensen gevallen van ongelijke behandeling aanhanging maken bij het Europese Hof. Wat in de uitspraak niet naar voren komt zijn de financiële vergelijkingen tussen beide behandelingen.

Inderdaad hoeven de Portugese ingezetenen (Portugezen en buitenlanders) slechts de helft van de winst op te geven en is de andere helft vrij. Wat echter in de uitspraak niet wordt vermeld is dat de winst voor Portugese belastingplichtigen bij hun inkomen wordt opgeteld en belast volgens het hier geldende schijventarief. Is de winst hoger dan € 60.000 dan komt men in de hoogste belastingschaal terecht, welke 42% is. Omdat slechts de helft belast wordt kan men stellen dat het verschil is 25% vast voor niet-ingezetenen en 21% voor ingezeten. Het verschil is in feite nog kleiner omdat de Portugees door de hoge winst ook in een hogere schaal wordt belast voor zijn normale inkomsten uit arbeid.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook