Belastingplichtig na vertrek?

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Bent u na emigratie nog belastingplichtig in Nederland?

U kunt na uw emigratie nog steeds belastingplichtig zijn in Nederland. Dit is het geval als u na uw emigratie inkomsten hebt waarover u in Nederland belasting moet betalen. U bent dan een buitenlands belastingplichtige. Voorbeelden van deze inkomsten zijn:

  • inkomsten uit een dienstbetrekking in Nederland
  • pensioen- of socialeverzekeringsuitkeringen die u vanuit Nederland ontvangt
  • inkomsten uit onroerende zaken die u in Nederland bezit

Voorbeeld

U bent naar België geëmigreerd, maar u blijft in Nederland werken. Dagelijks reist u van uw woonplaats in België naar uw werk in Nederland. Door het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en België, betaalt u in Nederland belasting over uw loon. U bent dan buitenlands belastingplichtig.

Aangifte doen

Als u buitenlands belastingplichtige bent, moet u in Nederland aangifte doen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het aangifteprogramma voor buitenlands belastingplichtigen. Doet u liever op papier aangifte? Dan kunt u het C-formulier gebruiken.


Let op als u in het buitenland woont! Fiscale regels veranderen in 2015

Woont u in het buitenland en hebt u inkomsten of bezittingen in Nederland? Dan bent u voor Nederland een buitenlandse belastingplichtige. Maar u kunt ook kiezen voor behandeling als een binnenlands belastingplichtige. U krijgt dan dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland. Vanaf 2015 kunt u dat alleen nog als voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht vanaf 2015

Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. U bent een kwalificerend buitenlands belastingplichtige als u aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u aan alle voorwaarden van deze nieuwe regeling? Dan kunt u dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen krijgen als een inwoner van Nederland.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Dan bent u buitenlands belastingplichtig. Bij de berekening van de inkomstenbelasting wordt dan geen rekening gehouden met aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen. U mag bijvoorbeeld de rente van de lening voor uw eigen woning niet aftrekken in uw aangifte.

Voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Vanaf 2015 bent u kwalificerend buitenlands belastingplichtige als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • U betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting. Uw wereldinkomen is uw totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen samen.
  • U kunt een inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst van uw woonland. Op deze verklaring moet minimaal een overzicht staan van uw inkomsten, zoals u die hebt aangegeven in de belastingaangifte in uw woonland.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan heeft u recht op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland. Maar alleen als u of uw (fiscale) partner daar in uw woonland geen recht op hebben. De aftrekposten waarop u recht hebt, zijn:

  • de negatieve inkomsten uit uw eigen woning buiten Nederland;
  • de uitgaven voor inkomensvoorzieningen;
  • de persoonsgebonden aftrek.

U hebt ook recht op de heffingskortingen die in uw situatie van toepassing zijn. En hebt u inkomsten uit sparen en beleggen waarover u in Nederland belasting moet betalen? Dan heeft u ook recht op het heffingsvrij vermogen. Als u een fiscale partner heeft die zelf geen of een laag inkomen heeft, kan hij de heffingskortingen uitbetaald krijgen. Daarnaast kunt u de aftrekposten onderling verdelen.

Voorbeeld

U woont in België en werkt in Nederland. Uw inkomen uit Nederland bedraagt € 50.000. Over dit inkomen betaalt u in Nederland belasting. U hebt geen ander inkomen of vermogen. U hebt een eigen woning in België. De negatieve inkomsten uit eigen woning bedragen € 10.000. U voldoet aan de voorwaarden voor een kwalificerend Buitenlands belastingplichtige. U kunt de negatieve inkomsten uit uw eigen woning in België aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting in Nederland.

Sociale verzekeringen

Bent u verplicht verzekerd in Nederland voor sociale verzekeringen, zoals bijvoorbeeld voor uw AOW? Dan wordt voor de berekening van de premie volksverzekeringen wel rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen.

Commentaar

Voor de heffing van inkomstenbelasting kennen wij in Nederland twee categorieën belastingplichtigen: binnenlandse - en buitenlandse belastingplichtigen. Binnenlandse belastingplichtigen zijn natuurlijke personen die in Nederland wonen. Zij worden in Nederland belast voor hun wereldinkomen. Buitenlandse belastingplichtigen wonen niet in Nederland maar genieten wel inkomen uit Nederland. Per 1 januari 2015 kunnen buitenlandse belastingplichtigen door een nieuwe regeling alleen een beroep doen op de Nederlandse aftrekposten als ze voldoen aan bepaalde, strengere voorwaarden.

De huidige keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen biedt buitenlandse belastingplichtigen de mogelijkheid te worden behandeld als een binnenlandse belastingplichtige. Dit heeft tot gevolg dat buitenlandse belastingplichtigen het recht op dezelfde aftrekposten verkrijgen als inwoners van Nederland. Een belangrijk voordeel hiervan is de hypotheekrenteaftrek op de in het buitenland gelegen eigen woning. De keuzeregeling was een reactie van de Nederlandse wetgever op een uitspraak van het Hof van Justitie. Daarin is bepaald dat wanneer het inkomen van een buitenlandse belastingplichtige voor minimaal 90% in het buitenland wordt verdiend, het buitenland toch persoonlijke aftrekposten moet toekennen (het zogenaamde Schumacker-arrest). Deze belastingplichtige kan namelijk in zijn woonstaat de aftrekposten niet verzilveren nu zijn inkomen in Nederland is belast. Zo is de keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen in Nederland ingevoerd.

Mede door ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie is het keuzerecht steeds meer onder druk komen te staan. De keuzeregeling wordt per 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een meer eenvoudige maar strengere regeling: de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De wetswijziging is een ingrijpende verandering ten opzichte van het huidige keuzerecht. Afhankelijk van de samenstelling en omvang van het inkomen en vermogen, kan deze wijziging van fiscale wet- en regelgeving financiële gevolgen hebben voor personen die in het buitenland wonen

bron: mondi


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook