AWBZ

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Rechten en plichten

voor in verdragslanden wonende ziekenfondsverzekerden die ook voor de bijzondere ziektekosten zijn verzekerd.

A. Ziekenfondswet B. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

In deze brochure zijn aanwijzingen opgenomen over uw verzekeringssituatie in Portugal. Neemt u de brochure goed door voordat u zich aanmeldt bij een kantoor van het C.R.S.S. en bewaart u de brochure goed! Nesta brochura encontra informação sobre a sua situação de seguro em Portugal. Leia atentamente a brochura antes de efectuar a sua inscrição junto de uma das direcções do C.R.S.S. e guarde bem a brochura!

A. Ziekenfondswet

U bent verzekerd volgens de Ziekenfondswet (ZFW). De basis voor deze verzekering is uw pensioen of uitkering vanuit Nederland. Deze verzekering heeft een verplicht karakter. Uw verzekering geeft u de mogelijkheid om vanaf de in de brief vermelde datum in Portugal te worden ingeschreven bij een kantoor van het C.R.S.S.. Het volgende is voor u van belang.

Bevoegd ziekenfonds

Het voor u bevoegde Nederlandse ziekenfonds is ANOZ Verzekeringen. Om praktische redenen verzorgt het College voor zorgverzekeringen uw aanmelding in Portugal. Éen van die redenen is dat het College voor zorgverzekeringen is belast met de afrekening van de kosten van medische zorg met Portugal. Voorzover dat nodig is, zal het College voor zorgverzekeringen de contacten met ANOZ Verzekeringen onderhouden.

Premie

Voor uw verplichte verzekering bent u de volgende premies verschuldigd:

  • de procentuele premie. De hoogte van deze premie is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen/uitkering
  • de nominale premie. De hoogte van deze premie is afhankelijk van uw gezinssamenstelling. Voor 1999 bedraagt de premie voor u € 33,90 per maand. Heeft u een echtgeno(o)t(e) of partner die bij u meeverze-kerd is, dan betaalt u daarvoor ook € 33,90 per maand. Voor meeverzekerde kinderen bent u geen nominale premie verschuldigd.

Beide premies worden op uw pensioen/uitkering ingehouden. Voor ouderdomsgepensioneerden geldt dat op sommige uitkeringen premie-inhouding niet mogelijk is. In dat geval bent u de premie rechtstreeks verschuldigd aan ANOZ Verzekeringen. ANOZ Verzekeringen zal over het innen van die premie contact met u opnemen.

Inschrijving

In Portugal heeft u pas recht op medische zorg als u zich heeft laten inschrijven. Daarom is het van belang dat u het bij de brief gevoegde formulier zo snel mogelijk inlevert. U doet er verstandig aan vooraf telefonisch bij het kantoor van het C.R.S.S. te informeren welke papieren u moet tonen.

Als u voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd al voor rekening van de ziekenfondsverzekering bij het kantoor van het C.R.S.S. was ingeschreven, dan is het formulier voor voortzetting van uw inschrijving rechtstreeks naar die instelling gestuurd. U hoeft dan dus geen formulier bij het kantoor van het C.R.S.S. in te leveren. Wel moet u aan een eventuele oproep van het kantoor van het C.R.S.S. gevolg geven. U zult ingeschreven worden met ingang van de datum waarop u zich aanmeldt. Deze datum zal liggen na de datum die in mijn brief is vermeld. Heeft u in de tussentijd medische hulp ingeroepen die u zelf heeft betaald, dan adviseer ik u de nota’s bij de aanmelding in te leveren bij het kantoor van het C.R.S.S.. Deze instelling zal beoordelen of de door u gemaakte kosten op basis van het wettelijke tarief in Portugal aan u kunnen worden vergoed.

Zodra u het formulier heeft ingeleverd, moet u de naam en het adres van het kantoor van het C.R.S.S. doorgeven aan het:

College voor zorgverzekeringen
Afdeling FA/Btl
Postbus 396
1180 BD Amstelveen
Nederland.

Als het kantoor van het C.R.S.S. uw inschrijving niet bevestigt, dan zal het College voor zorgverzekeringen het kantoor van het C.R.S.S. rechtstreeks benaderen.

Medeverzekering Het bij de brief gevoegde formulier is a


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook