Wonen en werken buitenland

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Wonen en werken in het buitenland

“Uitzending naar het buitenland is voor veel Nederlanders de kroon op hun carrière.”

Uitzending naar het buitenland is voor veel Nederlanders de kroon op hun carrière. Naast emotionele aspecten komen er bij werken in het buitenland voor u (en uw gezin) ook vaak veel praktische zaken om de hoek kijken die verstrekkende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst, financiële & juridische aspecten en verzekeringen.

Arbeidsovereenkomst

Naast de bestaande arbeidsovereenkomst is het gebruikelijk om voor het verblijf in het buitenland een aanvullend contract te sluiten. In dit contract moeten liefst de volgende zaken geregeld zijn:

  • hoogte en geldsoort van uw beloning;
  • de vergoedingen waar u recht op heeft;
  • uw huisvesting;
  • de wijze waarop een mogelijke terugkeer is geregeld;
  • de duur van uw verblijf in het buitenland;
  • toepasbaarheid van de Nederlandse wetgeving op het gebied van sociale verzekeringen.

Daarnaast is het van belang de consequenties voor uw inkomensverzekeringen (pensioen en arbeidsongeschiktheid) onder de loep te nemen. Gezien de hoogte van de premies is het aan te raden deze consequenties in uw onderhandelingen over het arbeidsvoorwaardenpakket te betrekken.

Juridische aspecten

Vertrek naar het buitenland houdt ook in dat uw juridische status kan wijzigen. Denk hierbij o.a aan successierecht, familierecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Voor de beoordeling van de juridische situatie moet u zich steeds afvragen welke rechter in bepaalde situaties bevoegd is. Een scan van uw juridische status en de mogelijke risico’s in het buitenland kan u een hoop problemen besparen.

Fiscale aspecten

Verschillende landen hebben verdragen met Nederland, wat uw fiscale status aanzienlijk beïnvloedt. U doet er verstandig aan om na te gaan of met het land van bestemming een verdrag is gesloten. Ook zijn er veel fiscale overgangsfaciliteiten die per land verschillen, maar het uitzoeken waard zijn.

Bij vertrek uit Nederland moet u emigratieaangifte doen. Zo maakt de fiscus als het ware een fiscale eindafrekening met u. Deze aangifte is verplicht.

Bij verblijf in het buitenland zal de fiscus bij lijfrente- en pensioenpolissen, in bepaalde gevallen een zogenaamde conserverende aanslag vaststellen. Bij afkoop van de polissen wordt de aanslag geëffectueerd. Deze aanslag komt na een periode van 10 jaar te vervallen.

Inkomensverzekering

Uw inkomensverzekeringen zijn onder te verdelen in uw huidige inkomen en uw toekomstige inkomen (pensioen en AOW).

Huidig inkomen

Als u in het buitenland werkt, is het belangrijk om vooraf over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid na te denken en daar goede afspraken met uw werkgever over te maken. Gaat u in het buitenland wonen of treedt u in dienst bij een buitenlandse onderneming, dan vervalt de verplichte verzekering van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Naast het vervallen van de WAO-uitkering moet u zich realiseren dat de verzekering voor het zogenaamde WAO-hiaat ook vervalt. Een verzekering voor de inkomensgevolgen van arbeidsongeschiktheid is een must!

Toekomstig inkomen

Bij het ouderdomspensioen is het algemeen aanvaard dat op de pensioendatum 70% van uw laatstgenoten inkomen als pensioen wordt uitgekeerd. Onder pensioen wordt verstaan de uitkeringen van pensioenverzekeraars aangevuld met uw aanspraak op de Algemene Ouderdomswet<


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook