Nieuwe wet van buitenlanders in Portugal:

Buitenlanders zijn de motor van de onroerend goed markt geweest. Het wettelijk regime van binnenkomst, verblijf, vertrek en verwijdering heeft nieuwe regels.

Nieuwe wet van buitenlanders in Portugal: gids om alles te weten

Buitenlanders zijn de motor van de onroerend goed markt geweest. Het wettelijk regime van binnenkomst, verblijf, vertrek en verwijdering heeft nieuwe regels. We gaan het uitleggen.

De binnenkomst, het verblijf, de uitreis en de verwijdering van buitenlanders in Portugal heeft een nieuw wettelijk regime. Het decreet van de Assemblee van de Republiek, afgekondigd door de president van de Republiek op 4 augustus 2022, maakt het 10e amendement wet nr. 23/2007 van 4 juli (Vreemdelingenwet) en heeft een impact op onroerend goed - buitenlanders zijn immers de afgelopen jaren een motor geweest van sterke groei en investeringen in de sector, op verschillende manieren. De idealist /nieuws publiceert nu een gids om te onthullen wat er op het spel staat, waarin de belangrijkste veranderingen in het diploma van buitenlanders in Portugal op een wettelijke basis worden uitgelegd.

Marcelo Rebelo de Sousa keurde het diploma “in allerijl” goed, wat de afkondiging rechtvaardigt met het “belang van de uitvoering van de Overeenkomst over mobiliteit tussen de lidstaten van de Gemeenschap van Portugeestalige landen” (CPLP) van juli 2021, in een nota gepubliceerd over het voorzitterschap van de Republiek. Maar het staatshoofd heeft gewaarschuwd dat in de toekomst rekening moet worden gehouden met enkele formele onjuistheden van de nieuwe Vreemdelingenwet en de bijdragen van externe entiteiten aan het parlement over deze kwestie.

De nieuwe wet van buitenlanders in Portugal werd goedgekeurd door de Assemblee van de Republiek op 21 juli, in een laatste wereldwijde stemming, met de stemmen voor de PS, PCP, BE en Livre en de onthoudingen van de PSD, IL en PAN, die “een nationale consensus vertegenwoordigt”, in de woorden van de president van de Republiek.

Wat is het belangrijkste nieuws van de nieuwe buitenlandse landwet in Portugal?

Naast andere maatregelen, in een notendop, voorziet de nieuwe wettelijke regeling voor buitenlanders in Portugal in:

 • de afgifte van visa voor CPLP-burgers te vergemakkelijken;
 • een visum aanmaken voor het zoeken naar werk;
 • een einde te maken aan het quotasysteem voor immigratie;
 • het verkrijgen van verblijfsvisa voor buitenlandse studenten die hoger onderwijs volgen in Portugal te vergemakkelijken;
 • een verblijfsvergunning of tijdelijk verblijf voor digitale nomaden.

Om de nieuwe wet van buitenlanders in Portugal in meer detail te begrijpen, analyseerden Lamares, Capela & Associados * het diploma en belicht de volgende veranderingen, in dit artikel voorbereid op het idealistische / nieuws.

Wijzigingen van de wet op buitenlanders in Portugal goedgekeurd door de Vergadering van de Republiek

De toekenning van een tijdelijk verblijfs- en verblijfsvisum aan burgers die onder de mobiliteitsovereenkomst tussen de CPLP-lidstaten vallen.

Verblijfsvisum

Met dit visum kan de houder een verblijfsvergunning aanvragen in Portugal, die de initiële duur van één jaar heeft en kan worden verlengd voor opeenvolgende perioden van twee jaar.

Vereisten voor het verkrijgen van een verblijfsvisum voor onderdanen van cplp-landen:

Verblijfsvisa en verblijfsvergunningen kunnen worden verleend aan onderdanen van landen die tot de CPLP behoren , mits zij cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) het ontbreken van maatregelen om de aanvrager de toegang tot Portugal te ontzeggen; en

b) Er zijn geen aanwijzingen dat de verzoeker de orde, de veiligheid of de volksgezondheid van Portugal aantast.

Visum tijdelijk verblijf

Dit visum maakt het mogelijk om tijdelijk verblijf te bepalen (voor een periode van meer dan 3 maanden en minder dan 1 jaar) aan onderdanen van een lidstaat die tot de CPLP behoort, wanneer ze Portugal legaal zijn binnengekomen. Een dergelijke tijdelijke vergunning kan voor dezelfde periode worden verlengd.

Invoering van een visum voor gezinsgroepering

Het doel van het gezinsgroeperingsvisum is om familieleden van de aanvrager van een verblijfsvisum te begeleiden en aanvragen kunnen tegelijkertijd worden ingediend.

Wie kan een familiegroeperingsvisum verkrijgen?

Familieleden van de aanvrager van een verblijfsvisum worden beschouwd als:

 1. De echtgeno(o)t(e) of feitelijke partner;
 2. minderjarige of wilsonbekwame kinderen die verantwoordelijk zijn voor het echtpaar of een van de echtgenoten of voor een van de feitelijke verenigde;
 3. minderjarigen die door de verzoeker zijn geadopteerd wanneer hij niet getrouwd is, door de verzoeker of door de echtgenoot, bij beslissing van de bevoegde autoriteit van het land van herkomst, op voorwaarde dat het recht van dat land de aangenomen rechten en plichten erkent die identiek zijn aan die van natuurlijke verwantschap en dat de beslissing door Portugal wordt erkend;
 4. De oudere kinderen, die verantwoordelijk zijn voor het echtpaar of een van de echtgenoten, die alleenstaand zijn en studeren aan een onderwijsinstelling in Portugal;
 5. de oudere kinderen, de verantwoordelijkheid van het echtpaar of een van de echtgenoten, die alleenstaand zijn en studeren, wanneer de houder van het recht op hereniging een verblijfsvergunning heeft die is verleend op grond van de verblijfsvergunning door investering (ARI);
 6. Ascendenten in de rechte lijn en in de 1e graad van de bewoner of zijn/haar echtgenoot, op voorwaarde dat zij de leiding over hen hebben;
 7. De jongere broers, mits zij onder de voogdij van de ingezetene staan, overeenkomstig de beslissing van de bevoegde autoriteit van het land van herkomst en mits deze beslissing door Portugal wordt erkend.

Invoering van een verblijfs- en tijdelijk verblijfsvisum voor thuiswerkers

 • Verblijfsvisum

Dit type visum stelt de houder ervan in staat om in Portugal te verblijven om hier te werken, zelfs op afstand, voor een persoon of bedrijf met woonplaats of hoofdkantoor buiten het nationale grondgebied.

 • Visum voor tijdelijk verblijf

Dit visum wordt verleend voor de duur van het verblijf en is geldig voor meerdere binnenkomsten op het nationale grondgebied.

 • Aanmaken van een verblijfsvisum voor het zoeken naar werk

Het werkzoekvisum stelt de houder in staat om Portugal binnen te komen en er te verblijven met het oog op het zoeken naar werk en machtigt de houder om een afhankelijke werkactiviteit uit te oefenen tot het einde van de visumduur of tot het verlenen van een verblijfsvergunning.

Dit visum is 120 dagen geldig en kan met nog eens 60 dagen worden verlengd.

Aan het einde van de periode van 180 dagen, als de houder nog geen arbeidsovereenkomst heeft ondertekend en de aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft ingediend, moet hij / zij het land verlaten en mag hij alleen een nieuw visum aanvragen voor een zoektocht naar een baan die 1 jaar duurt sinds de vervaldatum van het vorige visum.

Hoe kan de houder van dit visum een verblijfsvergunning in Portugal verkrijgen?

Op het moment van het verkrijgen van het visum heeft u uw directe houder toegang tot de datum van de afspraak bij SEF in Portugal. Als u uw arbeidsrelatie al vóór de datum van een dergelijke benoeming hebt geformaliseerd en op voorwaarde dat u voldoet aan de algemene vereisten, kunt u een verblijfsvergunning in Portugal kopen.

Deze verblijfstitel is twee jaar geldig vanaf de datum van afgifte van de verblijfskaart en kan met opeenvolgende perioden van drie jaar worden verlengd.

Een andere van de belangrijkste juridische wijzigingen die nauw verband houdt met de invoering van dit nieuwe type visum is de afschaffing van de quota van werknemers in het visum voor de uitoefening van ondergeschikte beroepsactiviteiten.

Naast het creëren van nieuwe soortenvisa worden ook de volgende procedurele maatregelen benadrukt:

 • Versoepeling van het verblijfsvisum voor het bijwonen van studies in het hoger onderwijs

Wanneer de aanvrager wordt toegelaten tot een nationale instelling voor hoger onderwijs, is de afgifte van een verblijfsvisum voor de frequentie van een studieprogramma voor hoger onderwijs vrijgesteld van een voorafgaand advies van het SEF.

a) Het consulaat raadpleegt rechtstreeks het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) en mag het visum alleen weigeren in geval van een vermelding van niet-toelating en een verblijfsverbod in SIS II.

b) Het consulaat stelt de SEF onmiddellijk op de hoogte van de toekenning van het visum en de SEF kan politiemaatregelen nemen op het nationale grondgebied, op het grondgebied van de grenscontrole, of zelfs het visum annuleren.

 • Automatische toewijzing van voorlopige NIF, NISS en gebruikersnummer onder het verblijfsvisum

Bij het verlenen van een verblijfsvisum wordt een pre-verblijfsvergunning afgegeven, die de informatie bevat met betrekking tot:

 1. het verkrijgen van een verblijfsvergunning;
 2. voorlopige toewijzing van fiscale identificatie-, socialezekerheids- en gebruikersnummers.

*Diogo Capela, advocaat, Partner/ Partner, Lamares, Capela & Associados


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook