Schenken tijdens het leven aan kinderen.

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Schenken aan kinderen of familie in 2013 en daarna

Per 2010 is de belasting op erfenissen flink veranderd, het aantal tariefgroepen is kleiner en er zijn nog maar twee tariefschijven, boven de vrijstelling minder of meer dan 118.254 euro (2013). Daarnaast zijn de vrijstellingen aanzienlijk aangepast. Erfbelasting bereken je over het eigen erfdeel. Schenkt u de (verhoogde) eenmalige vrijstelling aan een kind, dan mag dat vanaf 2013 tot 40 jaar, was 35 jaar.Heeft de overledene een testament gemaakt waarin de erfgenamen een vordering krijgen op de langstlevende, dan kan hij dat met en zonder rente doen. Is er geen spraken van rente, dan is er zeker sprake van vruchtgebruik, net als in situaties waarin er geen testament gemaakt is door de overledene. Ontvangt u de erfenis daadwerkelijk, bijvoorbeeld omdat de langstlevende overleden is, dan kunt u de vragen over rente overslaan. Ontvangt u de erfenis nog niet, maar heeft u een vordering op de langstlevende? Vul dan in of er een rente over de vordering wordt vergoed.De rekenhulp houdt geen rekening met gehandicapte kinderen en met bij de ouders inwonende kinderen die mantelzorg aan de ouder verlenen.

Nieuwe tijdelijke wetgeving!

Met ingang van 1 Oktober 2013 is de vrijstellig van de schenkbelasting tijdelijk verruimd.

De verruiming van de vrijstelling gebeurt op 3 manieren.

1. Hogere vrijstelling:

· van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt er een hogere vrijstelling de schenkbelasting. Nu is de maximale vrijstelling € 51.407. Vanaf 1-10-2013 tot 1-1-2015 is dat echter € 100.000.

2. Schenking niet alleen tussen ouder en kind

· De beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen de 18 en 40 jaar, vervalt. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000. Dit bedrag is dan vrij van schenkbelasting. Deze verruimde vrijstelling geldt ook voor woningen in het buitenland! Ook deze maatregel geldt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.

3. Vrijstelling geldt ook bij aflossing van restschuld.

· De ruimere schenkingsregeling geldt ook voor schenkingen om de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen. Dit geldt vanaf 1 oktober 2013 en deze verruiming is blijvend.

Wat betekent dit voor mensen met een 1e of 2e huis in Portugal, die na een bepaalde leeftijd of op een zeker moment overwegen om het huis aan een/de kind(eren) te schenken.

Op zich lijkt het een een goede optie vooral omdat dat Portugal geen schenkbelasting noch erfbelasting kent voor erfgenamen in de 1e lijn. En zelfs voor personen die daar niet onder vallen is de belasting relatief laag, nml. maar 10% (zegelkosten).

Maar wat men vaak vergat is dat de ontvangers in Nederland wel aangeslagen worden voor schenkrecht en dat tevens het bezit in Portugal in box 3 terecht komt waar dan ook weer over betaald moet worden.

Daarnaast hebben Portugal en Nederland wel een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing maar daar vallen het schenkrecht en het erfrecht niet onder!

Over welke waarde wordt het schenkrecht geheven:

In Portugal gaat dat bijna altijd over de V.T. (Valor Tributavel) waarde en dat is het bedrag waarop de I.M.I. / O.Z.B. is gebaseerd. Deze is bijna altijd aanzienlijk lager dan de marktwaarde of aankoopwaarde indertijd gedaan.

Voor een appartement of middelgrote woning zal deze waarde bijna altijd onder de € 200.000 liggen. Om het echt interessant te maken hangt het er dus vanaf aan hoeveel kinderen U wilt schenken. Zijn het er 2 of meer dan ziet het er naar uit dat mogelijk de ontvangers noch in Portugal noch in Nederland schenkrecht betalen.

BOX 3 in Nederland.

De ontvangers zullen dus het ontvangen bedrag van de schenking wel in hun belastingaangifte in Nederland moeten opgeven in box 3 en moeten daar dan in principe 1,2% (30% van een verwacht rendiment van 4%) minus de vijstelling over moeten betalen.

Echter als men kan aantonen dat men in Portugal al O.Z.B. belasting betaalt, dan bent U daar in principe in Nederland van vrijgesteld.

Bijkomende kosten.

Natuurlijk zijn er wel kosten verbonden aan de procedure in Portugal maar die zijn te overzien. De baten lijken groter dan de lasten.

Welke kosten kunt U verwachten bij een gift van b.v. € 200.000:

 • Notaris kosten (ongeveer) € 250,00

 • I.S. (zegelkosten) = 0,8% van de waarde van de schenking. € 1.600,00

 • Advocaat en/of juridische kosten (ongeveer 1%) € 2.000,00

 • Registratiekosten € 250,00

 • Noodzakelijke documenten en vereisten zijn b.v. het Energie certificaat € 400,00

Kosten onderhoud object in Portugal

Natuurlijk zijn er ook aan het hebben van een onroerende zaak in Portugal kosten verbonden net als in Nederland. Afhankelijk van het object kunnen dat zijn:

 • Onroerenda zaak belasting (I.M.I)

 • Verzekeringen

 • Condominium kosten

 • Gas

 • Licht

 • Water

 • Kosten Alarmsysteem

 • Kosten telefoon en Internet

 • Hout verwarming

 • Fiscale vertegenwoordiging

 • Kosten belastingaangfte indien verhuurd

 • Tuin onderhoud indien van toepassing

 • Zwembadonderhoud indien van toepassing

 • Management en Administartie kosten

 • Onderhoud en reparaties

Voor de duidelijkheid doe ik hieronder even de tabel met de huidige schenkingsrechten zoals van kracht voor 1 oktober 2013

Tariefgroep I – Eigen kinderen en pleegkinderen echtgenoot/geregistreerd partner - partners voor de schenkbelasting Waarde schenking Schenkbelasting (%)
tussen € 0 en € 118.254 10%
€ 118.254 en hoger 20%
Tariefgroep Ia – kleinkinderen en achterkleinkinderen Waarde schenking Schenkbelasting (%)
tussen € 0 en € 118.254 18%
€ 118.254 en hoger 36%
Tariefgroep II – overigen Waarde schenking Schenkbelasting (%)
tussen € 0 en € 118.254 30%
€ 118.254 en hoger 40%

Monday, 02 December 2013

Robert Snapper is (property) consultant based in Lagos.

Tel. 282 768 821 of 917 566 931


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook