Over erfrechtzaken

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Schenkbelasting & Schenken aan kinderen of familie 2013

Per 2010 is de belasting op erfenissen flink veranderd, het aantal tariefgroepen is kleiner en er zijn nog maar twee tariefschijven, boven de vrijstelling minder of meer dan 118.254 euro (2013). Daarnaast zijn de vrijstellingen aanzienlijk aangepast. Hieronder vindt u een rekenhulp om te bepalen wat u ongeveer aan erfbelasting verschuldigd bent. Erfbelasting bereken je over het eigen erfdeel. Schenkt u de (verhoogde) eenmalige vrijstelling aan een kind, dan mag dat vanaf 2013 tot 40 jaar, was 35 jaar.Heeft de overledene een testament gemaakt waarin de erfgenamen een vordering krijgen op de langstlevende, dan kan hij dat met en zonder rente doen. Is er geen spraken van rente, dan is er zeker sprake van vruchtgebruik, net als in situaties waarin er geen testament gemaakt is door de overledene. Ontvangt u de erfenis daadwerkelijk, bijvoorbeeld omdat de langstlevende overleden is, dan kunt u de vragen over rente overslaan. Ontvangt u de erfenis nog niet, maar heeft u een vordering op de langstlevende? Vul dan in of er een rente over de vordering wordt vergoed.De rekenhulp houdt geen rekening met gehandicapte kinderen en met bij de ouders inwonende kinderen die mantelzorg aan de ouder verlenen.

Wie kan een testament maken?

In beginsel iedereen van 16 jaar of ouder. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld bij mensen die onder toezicht staan.

Wat is het verschil tussen een testament en een codicil?

  • Een testament wordt opgesteld door een notaris en na het ondertekenen ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. Een codicil is een door uzelf handgeschreven en ondertekend document, waarin u nauwkeurig zet aan wie u bepaalde goederen nalaat.

  • Een codicil heeft beperkingen. Iemand onterven per codicil kan niet. Een specifiek sierraad, inboedelgoederen of kleding, met uitzondering van kunstvoorwerpen en sieraden, aan iemand toewijzen kan wel. U moet de goederen zo nauwkeurig mogelijk beschrijven. Ook kunt u in een codicil instructies over uw wensen voor begrafenis of crematie vastleggen.

  • Een codicil is gemakkelijk te wijzigen: u verscheurt gewoon het papier en schrijft een nieuw codicil. Wel is een codicil wat meer fraudegevoelig, want wie vindt het document het eerst en wat wordt er mee gedaan?

Kan ik mijn testament gewoon verscheuren?

Nee, uw testament is ingeschreven in het Centraal Testamentenregister en om het te laten vervallen of te wijzigen is altijd een notariële akte nodig.

Hoe lang blijft een bij de notaris gemaakt testament geldig?

Uw testament blijft altijd geldig. Stopt de notaris met de praktijk dan worden de akten overgenomen door de opvolger. Bovendien worden alle testamenten aangemeld bij het Centraal Testamentenregister. U kunt uw testament altijd aanpassen. De notaris, en dat hoeft niet dezelfde te zijn als degene die een eerder testament maakte, meldt het nieuwe testament aan bij het Centraal Testamentenregister zodat alle eventuele vorige testamenten vervallen.

Wat is de wettelijke verdeling?

Vroeger was het langstlevende testament bedoeld om te voorkomen dat de kinderen hun legitieme portie opeisen. Het gevolg was vaak dat de achterblijvende echtgenoot het huis moest verkopen om de kinderen het geld te kunnen geven. Tegenwoordig is dat voor echtgenoten wettelijk geregeld. De partner die achterblijft, krijgt een schuld aan de kinderen ter grootte van de legitieme portie. Die schuld, en de eventuele rente, wordt afgelost na overlijden van de langstlevende partner.

Hoe zit het met de nalatenschap als we niet getrouwd zijn?

Woont u samen zonder een samenlevingscontract dan bent u volgens de wet geen erfgenamen van elkaar. Het is dan ook noodzakelijk om uw partner per testament te benoemen tot erfgenaam én tegelijkertijd een verblijvensbeding in het testament te laten opnemen. Zo voorkomt u dat de kinderen hun legitieme portie opeisen. Door het verblijvensbeding mag de partner in de onverdeelde boedel (waaronder ook het koophuis valt) blijven.

Ook in het geval van een samengesteld gezin is het nodig de zaken rond de erfenis goed te regelen.

Kan ik voorkomen dat een van onze kinderen de erfenis direct opmaakt?

Wanneer u weet dat uw kind niet goed met geld kan omgaan of grote schulden heeft, kunt u in uw testament laten opnemen dat het erfdeel van dat kind onder bewind wordt gesteld. Daaraan gekoppeld benoemt u iemand (een bewindvoerder) om de erfenis te beheren. Vijf jaar na uw overlijden kan uw kind naar de rechtbank gaan met het verzoek het bewind op te heffen. De rechtbank zal daar dan uitspraak in doen.

Ik wil niet dat mijn schoonzoon/-dochter erft. Wat kan ik daaraan doen?

Met een uitsluitingsclausule in uw testament voorkomt u dat de erfenis bij de echtgenoot van uw kind terecht komt. Is deze namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd dan valt de erfenis in de gezamenlijke boedel van uw kind en de partner.

Wat is een executeur testamentair?

Dat is is iemand die u in uw testament kunt benoemen om uw nalatenschap af te wikkelen. Met ingang van 2003 is de wet gewijzigd en kan een executeur niet meer per codicil aangewezen worden

Kan ik mijn kind onterven?

Uw kinderen onterven is zeer zeker mogelijk onder huidig erfrecht. Waarom hoort men zo vaak dan dat kinderen niet onterfd kunnen worden? Dit komt doordat kinderen aanspraak kunnen maken op de zogenoemde legitieme portie. Dus het is mogelijk beter om te zeggen dat je een kind niet beneomd. Simpelweg kan dit gezien worden als een gegarandeerd minimum dat kinderen kunnen opeisen. De legitieme portie bedraagt de helft van het kindsdeel (het kindsdeel is het deel dat aan het kind toekomt op basis van de normale regels van het erfrecht). Kinderen onterven gaat via het opmaken van een testament. Vanaf dat moment zijn zij geen erfgenaam meer en kunnen zij - als zij met deze onterving niet akkoord gaan - aanspraak maken op hun legitieme portie. Ook kun je vastleggen dat een kind niet meer dan de legitieme portie ontvangt

Wanneer een kind een beroep doet op zijn legitieme portie, krijgt het een geldvordering.

Dat betekent nog niet dat het kind daarmee direct zijn geld kan opeisen. Deze vordering is niet opeisbaar tot zes maanden na het overlijden van de erflater. In het geval dat de erflater gehuwd is en de wettelijke verdeling van toepassing is, kunnen de kinderen het geld bovendien pas opeisen na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Dit doet zich in uw sitautie echter niet voor. De legitieme portie dient binnen vijf jaar na het overlijden te worden opgeëist via een schriftelijk verzoek, nadat het kind te horen heeft gekregen dat de ouder overleed.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook