Erfbelasting en Schenkbelasting Spanje

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Erfbelasting en Schenkbelasting Spanje

Internationale verschillen, planning raadzaam

De erfbelasting en schenkbelasting in Spanje kan hoog oplopen. De standaardtarieven lopen op tot 34%, maar in geval van niet-verwanten kan deze oplopen tot 82%. De tarieven tref je aan onder aan deze pagina.

Dit is een belangrijk onderwerp voor de vele buitenlanders die in hun thuisland vermogen hebben opgebouwd, daar nog familie hebben, maar naar Spanje verhuizen en straks de Spaanse fiscus daar een fors deel van zien opeisen.

De Spaanse fiscus heft erfbelasting en schenkbelasting in Spanje als de ontvanger van de erfenis of schenking in Spanje woont (‘residenten‘). In Nederland is daarentegen de erflater of schenker het uitgangspunt. Daarnaast heeft Spanje het recht indien de erflater of schenker niet in Spanje woont (‘niet-residenten’), wél belasting te heffen over de bezittingen die zich in Spanje bevinden (vastgoed, bankrekeningen, kunst).

Geen verdrag voorkoming dubbele belasting

Door de verschillende benaderingswijzen tussen Spanje en Nederland zijn er theoretisch gezien situaties denkbaar waarbij noch in Spanje, noch in Nederland erfbelasting en schenkbelasting verschuldigd is. Anderzijds kan er sprake zijn van dubbele belastingheffing (zowel in Nederland als in Spanje).

Nederland en Spanje hebben geen verdrag gesloten ter voorkoming van een dubbele erfbelasting en schenkbelasting. Wel kennen beide landen een eenzijdige regeling.

Tarieven erfbelasting en schenkbelasting Spanje

De tarieven bestaan uit ‘basistarieven‘ en een tabel met verhogingen die van toepassing zijn afhankelijk van de familiegraad (als je geen directe familie of ´erkende´ partner bent, zijn de verhogingen fors).

Basistarieven:

| — | — | — | — | | Bedrag | Tot (euro) | Tarief | Begin schaal | | 0 | 7.993 | 7,65% | 0 | | 7.993 | 15.980 | 8,50% | 611 | | 15.980 | 23.968 | 9,35% | 1.290 | | 23.968 | 31.955 | 10,20% | 2.037 | | 31.955 | 39.943 | 11,05% | 2.851 | | 39.943 | 47.930 | 11,90% | 3.734 | | 47.930 | 55.918 | 12,75% | 4.685 | | 55.918 | 63.905 | 13,60% | 5.703 | | 63.905 | 71.893 | 14,45% | 6.789 | | 71.893 | 79.880 | 15,30% | 7.944 | | 79.880 | 119.757 | 16,15% | 9.166 | | 119.757 | 159.635 | 18,70% | 15.606 | | 159.635 | 239.389 | 21,25% | 23.063 | | 239.389 | 398.777 | 25,50% | 40.011 | | 398.777 | 797.555 | 29,74% | 80.655 | | 797.555 | > | 34,00% | 199.291 |

De bovenvermelde tarieven worden vermenigvuldigd met een factor die afhangt van de familiegraad en het vermogen van de ontvanger:

| — | — | — | — | | Vermogen ontvanger | Groep I – II | Groep III | Groep IV | | < 402.700 euro | 1,00 | 1,5882 | 2,0 | | 402.700 – 2.007.400 | 1,05 | 1,6676 | 2,1 | | 2.007.400 – 4.020.800 | 1,10 | 1,7471 | 2,2 | | > 4.020.800 | 1,20 | 1,9059 | 2,4 |

Groep I: kinderen < 21 jaar

Groep II: kinderen > 21 jaar, man/vrouw, ouders

Groep III: Familie 2e en 3e graad

Groep IV: overig (waaronder samenwonende partner)

De hoogte van de vrijstellingen van de erfbelasting en schenkbelasting Spanje voor de hierboven genoemde groepen varieert per regio. Iedere autonome regio in Spanje heeft het recht om eigen vrijstellingen te hanteren. In een aantal autonome regio´s worden zelfs kortingen van 99% van de te berekende erf- of schenkbelasting toegekend.

Vanwege de vele regionale uitzonderingen en gezien de complexe materie wordt nadere informatie en advies uitsluitend verstrekt op individuele basis.

Schenkbelasting in Spanje uitgelegd

Net zoals in België is er in Spanje een schenkbelasting. De Spaanse schenkbelasting wordt gedeeltelijk geregeld door de autonome regio’s en is doorgaans aanzienlijk hoger dan in Vlaanderen. Daarom zal deze bijdrage meer uitleg geven over de schenkbelasting in Spanje.

Lees meer over de juridische aspecten van schenken in Spanje.

Wanneer betaal ik schenkbelasting in Spanje?

De Spaanse schenkbelasting loopt samen met de Spaanse erfbelasting, de ‘impuesto sobre sucesiones y donaciones’. Alle goederen waarvan u onherroepelijk afstand doet ten voordele van een begunstigde, mits aanvaarding van de begunstigde, kwalificeren als een schenking en zijn belastbaar.

In twee gevallen betaalt u Spaanse schenkbelasting:

– U bent Spaans resident en u ontvangt een schenking;

– U ontvangt een goed gelegen in Spanje.

In praktijk zal u dus altijd Spaanse schenkbelasting betalen als men u een onroerend goed gelegen in Spanje schenkt. Ook als u enkel de blote eigendom wegschenkt.

Let op: als resident in Spanje betaalt u mogelijks dubbele schenkbelasting.

Lees meer over schenken in Spanje met voorbehoud van vruchtgebruik.

Hoe wordt de schenking gewaardeerd?

De waarde van de geschonken goederen moet de actuele marktwaarde zijn. Bij de schenking van vastgoed geldt er een minimale belastbare waarde. Deze minimale belastbare waarde wordt vastgelegd door het lokale belastingkantoor op basis van een aantal criteria. Dit systeem is vergelijkbaar met de controleschatting. Wanneer u een schenking doet van een onroerend goed met een waarde lager dan de minimale belastbare waarde, kan u controles verwachten.

Lees meer over de controleschatting in Spanje.

Zijn er verminderingen?

De erf- en schenkbelasting worden deels geregeld door de nationale wet en deels door de Spaanse autonome regio’s. De Spaanse nationale wet voorziet onder bepaalde voorwaarden verminderingen voor de schenking van familiebedrijven en sommige landbouwgronden. De autonome regio’s voorzien ook in verminderingen. Zo heeft Murcia een vermindering van 99% op de belastbare basis voor begunstigden in de directe lijn.

Kom meer te weten over de verlaagde erf- en schenkbelasting in Murcia.

Hoe wordt de belasting berekend?

U dient in drie stappen te werk te gaan. In de eerste stap wordt de basisbelasting bepaald. Er geldt een basistarief van tussen de 7.65% tot en met 34%. Dit tarief wordt toegepast op de netto schenking (schenking verminderd met bijbehorende kosten). Daarna wordt de uitkomst vermeerderd met een factor die afhankelijk is van de relatie met de begunstigde. Tot slot wordt de belasting verminderd indien er een vermindering van toepassing is.

Een voorbeeld. U schenkt een huis ter waarde van 400.000 euro aan uw neef. De eerste stap is het bepalen van de basisbelasting. De basisbelasting zal 81.018,95 euro zijn. Daarna zal de belasting worden vermenigvuldigd met een factor van 1,588 = 126.658,09 euro. In de laatste stap worden verminderingen toegepast. In dit voorbeeld zijn er geen verminderingen. Uw neef betaalt dan 126.658,09 euro schenkbelasting in Spanje en tevens ook de plusvalia muncipal. Mogelijks zult u daarnaast ook nog meerwaardebelasting betalen.

Lees meer over de meerwaardebelasting in Spanje.

Belangrijk: meerdere schenkingen binnen de drie jaar worden vermoed één schenking te zijn. Hierdoor zal de basisbelasting hoger zijn.

Gevolgen voor België?

Wanneer u buitenlands vastgoed schenkt, betaalt u hierop geen schenkbelasting in België. Mogelijks doet u zelfs een voordeel: als u zowel vastgoed heeft in Spanje als in België; kan het interessanter zijn om eerst uw Spaans vastgoed te schenken. Het opduweffect in de Vlaamse erfbelasting is immers niet van toepassing. Natuurlijk moet u eerst het totale kostenplaatje berekenen. En dit zal grotendeels afhangen van de Spaanse autonome regio waarin uw goed is gelegen.

Waarom eerst buitenlands vastgoed schenken?

Besluit

Schenken in Spanje is slechts in een aantal gevallen fiscaal interessant. In tegenstelling tot de schenkbelasting, geniet de Spaanse erfbelasting van meer vrijstellingen of verminderingen. Soms is erven dan gewoon interessanter, maar vaak wordt u ook geconfronteerd met de hoge erfbelasting in België. Dit moeten we geval per geval bekijken.

Lees meer over de Belgische en Spaanse erfbelasting.

Update juni 2019: Dankzij recentelijke wetswijzigingen, is schenken in Spanje aantrekkelijker geworden. Denk bijvoorbeeld aan de verlaging van de schenkbelasting in Andalusië.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook