Rechtzaak Zorgverzekering

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Belangrijk Nieuws voor alle in het buitenland wonende gepensioneerden.

De Nederlandse overheid is nu aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de Zorgverzekeringswet die ingevoerd werd op 1 januari 2006, maar het gaat ook over de voorzieningen voor de gepensioneerden in de toekomst. Daarom moet verjaring van rechten worden voorkomen. Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is en slachtoffer van de nieuwe wetgeving is of kan zijn, moet zijn rechten veilig stellen door het schrijven van een stuitingbrief aan de Minister van Volksgezondheid vóór 1 januari 2011. Aangetekend en met bericht van ontvangst. U kan de brief downloaden van de NCA-website www.ncaportugal.com onder Verenigingsnieuws. Zo wordt verjaring voorkomen en dat is zeer belangrijk.

Onderstaand vindt u het betreffende persbericht.

Na bijna vijf jaar procederen heeft het Europese Hof van Justitie in het buitenland wonende Nederlandse gepensioneerden alsnog in het gelijk gesteld: de Nederlandse staat heeft hoogstwaarschijnlijk in het buitenland wonende gepensioneerden gediscrimineerd bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Terwijl ingezetenen probleemloos konden overstappen op een gelijkwaardige verzekering onder het nieuwe stelsel, raakten de ‘pensionado’s’ hun particuliere verzekering kwijt, en moesten zij meestal duizenden euro’s gaan bijbetalen om weer een adequate dekking te krijgen. De voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland, Cees van der Wiel, is verheugd: “de discriminerende overgangsregeling is altijd het grootste pijnpunt voor ons geweest, het is alleen jammer dat het zo lang heeft moeten duren totdat we deze uitspraak kregen. Onze leden worden immers ook een dagje ouder.” De Stichting heeft inmiddels de Minister van Volksgezondheid een aansprakelijkstelling gestuurd. “We gaan de door onze tienduizenden leden geleden schade verhalen op de Staat. Maar uiteindelijk gaat het ons erom een goede regeling voor de toekomst te verkrijgen”, aldus Van der Wiel. De Stichting hoopt de komende maanden in goed overleg met de Minister tot een regeling te kunnen komen.

Toelichting bij persbericht.

Op 14 oktober 2010 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak gedaan in zaak C-345/09. De Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland heeft naar aanleiding van deze uitspraak een persbericht verzonden.

Nederlandse gepensioneerden die in een andere lidstaat van de Europese Unie wonen en een particuliere ziektekostenverzekering hadden, zijn ernstig benadeeld door de invoering van de Zorgverzekeringswet in Nederland op 1 januari 2006. Zij zijn hun bestaande particuliere verzekering kwijtgeraakt, zonder dat daarvoor een dekking in de plaats is gekomen. Voor in Nederland wonende personen kwam er na de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet wel een dekking in de plaats van hun particuliere ziektekostenverzekering. In het buitenland wonende gepensioneerden zijn dus gediscrimineerd ten opzichte van in Nederland wonende personen.

Het Hof heeft geoordeeld dat het discrimineren van in het buitenland wonende gepensioneerden in strijd is met het Europese recht. De Nederlandse rechter moet nu beoordelen of in het buitenland wonende gepensioneerden daadwerkelijk zijn gediscrimineerd. Het Hof geeft echter aan dat de hem bekende gegevens erop wijzen dat er sprake is geweest van discriminatie.

De Stichting verwacht dat de Nederlandse rechter dit zal bevestigen.

Als gevolg van deze discriminatie hebben tienduizenden in het buitenland wonende gepensioneerden ernstige schade geleden. Zij moesten nieuwe particuliere verzekeringen afsluiten tegen veel hogere premies dan hun oude particuliere verzekeringen, als het sluiten van een nieuwe verzekering gelet op hun hoge leeftijd al mogelijk was. Degenen die zich deze hogere premies niet kunnen veroorloven, zijn noodgedwongen teruggevallen op een veel beperktere dekking.

Als de Nederlandse rechter vaststelt dat sprake is geweest van verboden discriminatie, is de Staat voor de door gepensioneerden als gevolg daarvan geleden schade aansprakelijk. De Stichting heeft de Staat mede namens de bij haar aangesloten gepensioneerden intussen voor alle geleden schade aansprakelijk gesteld.

De vordering tot schadevergoeding door de Staat zal op 1 januari 2011 verjaren. De Stichting roept in het buitenland wonende gepensioneerden die menen als gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet te zijn benadeeld op de verjaring van hun mogelijke vordering tot schadevergoeding door de Staat massaal te stuiten. De verjaring kan gestuit worden door het sturen van een stuitingbrief aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een modelbrief en de bijbehorende praktische instructies zijn gepubliceerd op de websites van de deelnemende organisaties (http://www.icng.eu/, http://www.vngsint.com/, http://www.verontrust.be/ en http://www.ncaportugal.com/).


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook