Zorgtoeslag in het buitenland

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Over de zorgtoeslag

Sinds 1 januari 2006 is er een verplichte zorgverzekering voor iedereen. Voor de kosten hiervan kunt u een tegemoetkoming krijgen. Dat is de zorgtoeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Dit houdt in dat hoe lager uw inkomen is, hoe meer zorgtoeslag u ontvangt.

Voorwaarden voor zorgtoeslag

Voor de zorgtoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering. Met andere woorden: u bent verzekerd voor uw ziektekosten.
  • Uw inkomen is niet te hoog. Als u geen toeslagpartner heeft: maximaal € 26.071 per jaar. En als u wel een toeslagpartner heeft: samen maximaal € 41.880 per jaar. Hierbij gaat Belastingdienst/Toeslagen uit van het toetsingsinkomen.

Kinderen en zorgtoeslag

Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, hoeven geen premie voor de zorgverzekering te betalen. Kinderen tot 18 jaar komen daarom niet in aanmerking voor zorgtoeslag. Heeft u (thuiswonende) kinderen van 18 jaar of ouder die niet meer dan € 26.071 verdienen? Dan kunnen zij zelf zorgtoeslag aanvragen.

Buitenland en zorgtoeslag

Woont u in het buitenland? Dan gelden andere voorwaarden. Zie www.toeslagen.nl

Hoogte zorgtoeslag

De hoogte van uw zorgtoeslag verschilt per situatie en is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw (verzamel)inkomen.

  • Als alleenstaande heeft u recht op zorgtoeslag met een toetsingsinkomen tot € 26.071,- bruto. U heeft recht op maximaal circa € 432,- euro zorgtoeslag per jaar.
  • Heeft u een toeslagpartner en is het toetsingsinkomen van u en uw toeslagpartner niet meer dan € 41.880,- per jaar? Dan heeft u samen recht op zorgtoeslag.
  • Als uw gezamenlijke toetsingsinkomen maximaal ongeveer € 17.905,- is, heeft u recht op maximale zorgtoeslag van € 1.223,- per jaar

Aanvragen zorgtoeslag

Ontvangt u al zorgtoeslag. Dan hoeft u, als er geen wijzigingen zijn, geen aanvraag te doen voor het volgende jaar. Uw aanvraag wordt automatisch verlengd. Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u de zorgtoeslag aanvragen, dan kan dit op 2 manieren:

U kunt uw aanvraag via de computer doorgeven (www.toeslagen.nl) of u kunt een aanvraagformulier aanvragen bij de de BelastingTelefoon: 0800-0543 (te bereiken van maandag t/m donderdag van 8.00 uur-20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). Denkt u achteraf recht te hebben op de Zorgtoeslag, dan kunt u deze nog tot uiterlijk 1 april het volgende jaar aanvragen.

Woont u in het buitenland? Neem dan contact op met de Belasting.

Wijzigingen in uw situatie

De zorgtoeslag wordt gebaseerd op de gegevens zoals deze bekend zijn bij de belastingdienst. Als deze gegevens wijzigen, moet u dit doorgeven. Dan kan uw zorgtoeslag daarop worden aangepast.

Zorg in buitenland

Vertrekt u (emigreert) u naar het buitenland dan zullen op het gebied van de zorgverzekering een aantal zaken moeten worden geregeld. Bepalende factoren zijn: a. het woonland waar u zich gaat vestigen en b. houdt u nog een financiële band met Nederland, m.a.w. ontvangt u loon, pensioen of uitkering vanuit Nederland. De landen van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt over de aanspraken van een EU burger in het buitenland. Dit is vastgelegd in Verordening (EEG) nr 1408/71. Een Nederlander die in een ander verordeningsland gaat wonen en werken kan aanspraak maken op de sociale verzekeringen van dat land en heeft daar een verzekeringsplicht. Dit wordt het “woonlandpakket” genoemd. De verzekeringsplicht in Nederland vervalt in dat geval. Inmiddels geldt deze regeling voor alle landen die lid zijn van de EER ( Europese Economische Ruimte) en Zwitserland. De EER landen zijn de 27 europese lidstaten inclusief IJsland, Noorwegen en Lichtenstein. Daarnaast zijn er bilaterale verdragen gesloten met een aantal landen afzonderlijk. Voor een totaal overzicht zie “Woonlandfactor”

Nederland blijft verzekeringsland

Is sprake van een situatie dat er uitsluitend inkomsten uit Nederland wordt genoten (loon, aow, aanvullend pensioen) dan zal het nieuwe woonland de kosten van het woonlandpakket niet voor haar rekening nemen. In dat geval zal het nieuwe woonland deze kosten verrekenen met het oude woonland Nederland.

Voorbeeld: U vertrekt definitief naar Portugal en ontvangt daar AOW en pensioen uit Nederland, waarover belasting en sociale premies worden afgedragen aan Nederland. Portugal biedt u toegang tot de Portugses sociale zekerheid (woonlandpakket). De kosten zal Portugal vervolgens verrekenen met Nederland. In deze situatie bent u dan ook een bijdrage verschuldigd voor de Zorgverzekeringswet. Zie verder “Bijdrage ZvW”.

Advies

Vertrekt u naar een land waar geen verdrag mee is gesloten of geniet u inkomsten vanuit het nieuwe woonland dan dient u in het nieuwe woonland zelf de zorgverzekering te regelen. Veelal is het verstandig om in elk geval een tijdelijke voorziening te treffen, zodat u voldoende tijd heeft om uw mogelijkheden op een rijtje te zetten en de situatie ter plaatse uit te zoeken.

Een oplossing!

De Global Traveler verzekering: een flexibele verzekering voor mensen die voor onbepaalde tijd naar het buitenland gaan. Uw leeftijd maakt niets uit. De verzekering kent geen eindleeftijd of maximale acceptatieleeftijd. Met de Global Traveler verzekering bent u verzekerd van een goede dekking en mocht u uiteindelijk een verzekering in uw woonland gevonden hebben dan kunt u deze verzekering beëindigen en alsnog via uw woonland verzekerd worden.

Ga voor meer informatie naar onze partner GLOBIE reisverzekeringen voor een dekkingsoverzicht.

U kunt de Global Traveler verzekering ook direct via Zorgplanet aanvragen.

Woonlandfactor

Per EU-/EER-/verdragsland is vastgesteld hoe hoog daar de gemiddelde kosten voor medische zorg per verzekerde zijn. Dat bedrag is vervolgens gedeeld door de gemiddelde kosten per verzekerde in Nederland. De uitkomst daarvan is de zogenoemde woonlandfactor.

Voorbeeld:

Stel dat in een bepaald jaar de zorgkosten in Nederland gemiddeld € 2500,- per verzekerde bedragen. In land “X” bedragen de zorgkosten in datzelfde jaar gemiddeld € 1300,- per verzekerde. De voor land “X” vastgestelde woonlandfactor is dan 1300 : 2500 = 0,52.

Door toepassing van de woonlandfactor is uw bijdrage altijd gerelateerd aan de gemiddelde kosten voor medische zorg in het woonland van u en/of uw gezinsleden. In vrijwel alle EU-/EER-/verdragslanden zijn die gemiddelde kosten lager dan in Nederland. De woonlandfactor geldt voor alle drie de componenten van de bijdrage Zorgverzekeringswet: de vaste bijdrage en de inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en AWBZ.

Woonlandfactoren 2009 2009
België 0,6430 Letland 0,0819
Bosnië-Herzegovina 0,0471 Liechtenstein 0,6661
Bulgarije 0,0454 Litouwen 0,0889
Cabo Verde 0,0156 Luxemburg 0,7950
Cyprus 0,1377 Macedonië 0,0454
Denemarken 0,6590 Malta 0,2046
Duitsland 0,7102 Marokko 0,0125
Estland 0,1162 Noorwegen 1,3755
Finland 0,5476 Oostenrijk 0,6301
Frankrijk 0,6790 Polen 0,0769
FRJ Kosovo 0,0519 Portugal 0,3117
FRJ Montenegro 0,0605 Republika Srpska 0,0471
FRJ Servië 0,0519 Roemenië 0,0437
FRJ Vojvodine 0,0519 Slovenië 0,2791
Griekenland 0,3122 Slowakije 0,1058
Groot Brittannië 0,6640 Spanje 0,3845
Hongarije 0,1482 Tjechië 0,1962
Ierland 1,0176 Tunesië 0,0281
IJsland 1,0833 Turkije 0,0464
Italië 0,5627 Zweden 0,7416
Kroatië 0,1541 Zwitserland 0,5182

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook