Lijfrente onder het oude systeem

Informatie over het oude lijfrente systeem van voor 1990.

Oud regime lijfrente

Op deze pagina zullen we de mogelijkheden die u heeft bij een expirerende oud regime lijfrente behandelen. Voor de mogelijkheden bij een nieuwe regime lijfrente, klik hier. Mocht u niet weten of uw lijfrente onder het oude of nieuwe regime valt, dan kunt u dit achterhalen op de pagina lijfrente en fiscaliteiten.

Direct rentes banksparen vergelijken

Als u de mogelijkheden die u heeft bij een oud regime lijfrente vergelijkt met de mogelijkheden die u heeft bij een nieuwe regime lijfrente, dan zult u zien dat de oud regime lijfrente meer mogelijkheden biedt. Deze mogelijkheden gelden echter alleen als u tijdens de uitkeringsfase kiest voor een lijfrenteverzekering. Kiest u voor een bancaire lijfrente (banksparen) dan zijn alleen de mogelijkheden die het nieuwe regime biedt van toepassing.

Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • uitkeren in contanten en direct afrekenen met de fiscus;
 • aankopen van een direct ingaande lijfrente bij een verzekeraar;
 • aankopen van een direct ingaande lijfrente bij een bank of beleggingsinstelling;
 • doorschuiven van de begunstiging door de lijfrente uitkeringen te schenken aan iemand anders;
 • uitstellen van de uitkering.

Op deze pagina zullen we de bovengenoemde mogelijkheden uitgebreid behandelen.

Mogelijkheid 1: uitkeren in contanten en direct afrekenen met de fiscus

U kunt er voor kiezen om het vrijgekomen bedrag op uw rekening te laten storten zodat u het direct ter beschikking heeft. De uitkering wordt dan door de fiscus beschouwd als een vorm van inkomen. Dit houdt in dat het hele bedrag in het uitkeringsjaar samen met alle andere inkomstenbronnen in BOX 1 valt en u te maken krijgt met het progressieve heffingspercentage. Het direct laten uitkeren kan bovendien gevolg hebben voor de belastingheffing in BOX 3. Mocht uw vermogen - inclusief de (netto) lijfrente uitkering - boven de vrijstelling uitkomen, dan wordt er jaarlijks vermogensrendementheffing geheven. Uitkering ineens kan dus fiscaal zeer ongunstig zijn.

Voordeel van direct uitkeren is wel dat er geen kosten aan zijn verbonden. De overige mogelijkheden hebben allen gemeen dat er met het vrijkomende bedrag een nieuw financieel product aangekocht wordt. In deze producten zitten vaak kosten verwerkt. Als u het geld direct nodig heeft en er voor u weinig fiscaal nadeel aan het direct uitkeren zit, dan kan dit wel de juiste oplossing zijn.

Direct uitkeren kan interessant zijn als:

 • het geld direct beschikbaar moet zijn en/of;
 • het uitkeringsbedrag gering is en/of;
 • er weinig of geen fiscaal voordeel is te halen door te kiezen voor de overige 3 opties en/of;
 • er sprake is van een laag inkomen (lage belastingdruk) in het uitkeringsjaar ten opzichte van toekomstige jaren.

Mogelijkheid 2: direct ingaande lijfrente aankopen bij een verzekeraar

U kunt er voor kiezen om een direct ingaande lijfrente aan te kopen bij een verzekeraar. Hierbij wordt het vrijkomende geld uit uw expirerende lijfrente onbelast als koopsom gestort in de direct ingaande lijfrente verzekering. Uit deze direct ingaande lijfrente ontvangt u periodiek een uitkering. Deze periodieke uitkeringen worden door de fiscus beschouwd als inkomen en worden in BOX 1 belast. Mocht uw inkomen in de jaren na het uitkeringsjaar laag zijn (bijv. indien u minder gaat werken of met pensioen gaat), dan is de kans groot dat uw lijfrente in een lagere belastingschaal valt dan wanneer u deze ineens had laten uitkeren. Netto houdt u dan dus meer over.

De duur van de uitkeringsfase kunt u zelf bepalen, zolang u maar voldoet aan de zogenaamde 1% sterftekans. Dit houdt in dat de gekozen uitkeringsfase minimaal zo lang moet zijn dat er statistisch gezien een overlijdenskans van minimaal 1% aanwezig is. Aangezien de sterftekans toeneemt naarmate men ouder wordt, geldt dat de minimale uitkeringstermijn korter wordt naarmate men ouder is. Indien gewenst kunt u ook kiezen voor een levenslange uitkering.

Bij een direct ingaande lijfrente dient u een keuze te maken wat er tijdens de looptijd van de lijfrente met het gestorte vermogen dient te gebeuren. Zo kunt u kiezen voor een lijfrente met een gegarandeerde uitkering, een beleggingslijfrente of een combinatie. Bij een gagarandeerde uitkering staat het rendement dat u zult behalen op uw vermogen vast en krijgt u een vast bedrag per maand. Bij een beleggingslijfrente ontvangt u een vast aantal beleggingseenheden per maand. Omdat de waarde van deze beleggingseenheden kan fluctueren, staat het uit te keren bedrag hier dus niet vast.

Op het moment dat u een direct ingaande lijfrente afsluit, kunt u kiezen voor een verzekering op alleen uw leven of - indien u een partner heeft - voor een verzekering op 2 levens (tevens uw partner). Indien u kiest voor een verzekering op één leven, dan stopt de uitkering van lijfrentetermijnen zodra u overlijdt. Om te voorkomen dat uw partner daardoor fors in inkomen achteruitgaat gaat, wordt een lijfrente bij partners meestal op twee levens gesloten. In dat geval stopt de uitkering pas wanneer beiden overleden zijn. In de regel wordt gekozen voor 70 % overgang op de langstlevende partner. U kunt ook een ander overgangspercentage overeenkomen. Op het moment dat u voor 2 levens kiest, houdt dit wel in dat de maandelijkse uitkering wat lager zal worden.

Wanneer u beiden tijdens de looptijd van het lijfrentecontract zou komen te overlijden, vervalt het overgebleven lijfrentekapitaal aan de door u gekozen verzekeringsmaatschappij. Indien u dit niet wenselijk acht (bijvoorbeeld indien u kinderen heeft), kunt u er voor kiezen om een contraverzekering af te sluiten. Met deze verzekering kunt u er voor zorgen dat uw kinderen (beoogde nabestaanden) het overgebleven kapitaal na het overlijden van beide verzekerden ontvangen. Houdt echter wel rekening met het feit dat een contraverzekering erg kostbaar kan zijn.

Een direct ingaande lijfrente kan interessant zijn indien:

 • u het geld wilt gebruiken als (aanvulling op) uw pensioen en/of;
 • u voor uw pensioendatum wilt stoppen met werken en de uitkeringen als pre-pensioen wilt gebruiken en/of;
 • er fiscaal voordeel te halen is ten opzichte van direct uitkeren. Hiervan is sprake als u in het uitkeringsjaar een hogere belastingdruk heeft (hoger inkomen) dan in de toekomstige jaren.

Mogelijkheid 3: direct ingaande lijfrente aankopen bij een bank of beleggingsinstelling (banksparen)

U kunt er sinds 1 januari 2008 ook voor kiezen om uw de uitkering uit uw expirerende lijfrente te laten storten op een direct ingaande lijfrenterekening bij een bank of een beleggingsinstelling (Wet Banksparen). Hierbij wordt het vrijkomende geld uit uw polis onbelast als koopsom gestort bij een bank of beleggingsinstelling op een lijfrentespaarrekening (sparen) of een lijfrentebeleggingsrecht (beleggen). Net als bij de verzekeringsvariant, ontvangt u vervolgens uit deze direct ingaande bancaire lijfrenterekening periodiek een uitkering.

Direct de spaarrentes vergelijken van bankspaarrekeningen

In de basis zijn de regels rond een bancaire lijfrente vergelijkbaar met de regels rond een lijfrenteverzekering. Er is echter een aantal zeer belangrijke verschillen! Deze verschillen hebben wij op een andere pagina voor u overzichtelijk op een rij gezet.

Overzicht van de verschillen tussen de bancaire lijfrente en de lijfrenteverzekering

Mogelijkheid 4: schenken

Schenking is alleen mogelijk indien u tijdens de uitkeringsfase kiest voor een lijfrenteverzekering. Deze optie wordt niet geboden binnen de bancaire lijfrente variant!

Een expirerende lijfrenteverzekering wordt regelmatig gebruikt als schenkinginstrument richting kinderen (of kleinkinderen). Hierbij wordt de begunstiging bij een uitkering gewijzigd. Het wijzigen van de begunstigde kan alleen bij een oud regime polis. U kunt iedereen als nieuwe begunstigde aanwijzen. Vaak wordt gekozen voor de (klein)kinderen, maar het staat u vrij om ook anderen als begunstigde aan te wijzen. Bovendien kunt u bij iedere uitkering de begunstiging weer wijzigen. Bij een nieuw regime polis wordt het wijzigen van de begunstiging niet geaccepteerd.

Indien bij expiratie de begunstiging gewijzigd wordt, wordt de periodieke uitkering gezien als een schenking van de oude begunstigde aan de nieuwe begunstigde. Over de uitkeringen zou de fiscus normaal gesproken schenkingsrecht heffen. Aangezien voor de nieuwe begunstigde de uitkeringen in BOX 1 vallen en er dus inkomstenbelasting verschuldigd is, zou er sprake zijn van dubbele belastingheffing. Omdat dit niet gebruikelijk is, geldt de ‘samenloopregeling’. Dit houdt in dat in deze situatie het schenkingsrecht vervalt. Vooral als uw (klein)kinderen weinig of geen inkomen hebben (bijv. studenten) en dus in een lager belastingtarief vallen dan u, kan deze wijze van schenken heel interessant zijn. Dit geldt overigens alleen als er sprake is van meerderjarige (klein)kinderen. Bij minderjarige kinderen vallen de uitkeringen namelijk fiscaal gezien alsnog bij de ouders.

Let op: indien u besluit tot het wijzigen van de begunstigde ten gunste van uw kind(eren), dan dient u er voor te zorgen dat de kinderen de begunstiging niet bij de verzekeringmaatschappij aanvaarden. U dient de begunstiging tijdelijk te wijzigen, niet definitief. Op het moment dat u de begunstiging definitief wijzigt, kan er geen aanspraak gedaan worden op de samenloopregeling en komt het betalen van schenkingsrecht toch weer naar voren.

Schenken van een oud regime lijfrente kan interessant zijn indien:

 • u het geld zelf niet nodig heeft en/of;
 • u uw (klein)kinderen graag financieel zou willen helpen en/of;
 • u een deel van de studiekosten van uw (klein)kinderen op deze wijze zou willen bekostigen en/of;
 • uw (klein)kinderen in een lagere belastingschaal vallen dan u zelf.

Mogelijkheid 5: uitstellen van de uitkering

Bovenstaande mogelijkheden zijn te beschouwen als echte einddoelen voor uw lijfrente. Op het moment dat uw lijfrente expireert, hoeft u echter niet direct een einddoel voor het geld te bepalen. U kunt er ook voor kiezen om deze keuze nog even uit te stellen door de expirerende lijfrente te verlengen. Vaak wordt hiervoor gekozen als de lijfrente expireert voor pensioendatum en het geld nog niet nodig is. Uitstellen tot na de pensioendatum kan dan fiscaal heel aantrekkelijk zijn aangezien na pensionering andere inkomstenbelasting tarieven gelden. Bovendien blijft het vermogen bij uitstellen in tact, zodat u over het hele vermogen nog een extra periode rendement kunt behalen. Hierdoor kan het uiteindelijke opgebouwde kapitaal veel hoger zijn.

Uitstellen kan vaak binnen uw bestaande lijfrenteverzekering, maar het is ook altijd mogelijk om het kapitaal over te dragen aan een andere verzekeringsmaatschappij of - in het geval u de voorkeur geeft aan banksparen - bank/beleggingsinstelling. Overstappen kan interessant zijn als de nieuwe maatschappij u een beter aanbod doet dan uw huidige maatschappij. Indien u bij het verlengen van de polis wederom kiest voor een lijfrenteverzekering, blijft het fiscale oude regime van kracht. Wanneer de verlengde polis wederom expireert, heeft u dus weer dezelfde keuzemogelijkheden als op dit moment. Kiest u voor een bancaire lijfrente, dan vervallen de extra mogelijkheden die een oud regime polis biedt! Het is daarom in sommige situaties niet gunstig om bij het uitstellen van een oud regime polis over te stappen naar een bancaire lijfrente.

Het uitstellen van een uitkering hoeft niet altijd te betekenen dat u een tijd lang niet aan uw geld kunt komen. Soms kunt u tijdens de looptijd alsnog besluiten om (een deel van) de lijfrente uit te laten keren. Indien u in het verleden meerdere polissen heeft afgesloten, kan uitstellen nog een voordeel hebben. U zou er dan voor kunnen kiezen om voor alle polissen dezelfde (nieuwe) expiratiedatum aan te houden. U kunt dan uiteindelijk één direct ingaande lijfrente aankopen. Dit “stapelen” kan sterk kostenbesparend werken, aangezien verzekeraars per polis vaste kosten in rekening brengen.

Het uitstellen van de uitkering kan interessant zijn indien:

 • u het geld niet direct nodig heeft en/of;
 • de gewenste pensioendatum nog niet is bereikt en/of;
 • u nog niet weet wat u met het vermogen wilt gaan doen en/of;
 • er sprake is van een hoog inkomen in het uitkeringsjaar ten opzichte van toekomstige jaren en/of;
 • u verwacht dat u in de toekomst een beter aanbod kunt krijgen voor de uitkeringsperiode en/of;
 • uw polis een beleggingspolis is waarop u in de komende tijd een goed rendement verwacht te kunnen maken en/of;
 • u in het verleden meerdere polissen heeft afgesloten en u wenst dat alle polissen dezelfde expiratiedatum krijgen. U kunt dan de expirerende lijfrente samenvoegen door één direct ingaande lijfrente aan te kopen wat sterk kostenbesparend kan werken.

Direct de rentes van banksparen vergelijken


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook