Formulieren sociale zekerheid in Europa

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Oude formulieren voor uitkeringen (en andere vormen van sociale zekerheid)

In mei 2010 is de Europese socialezekerheidswetgeving ingrijpend gewijzigd. Bij die hervorming zijn de oude E-formulieren afgeschaft, die mensen jarenlang hebben gebruikt bij reizen en verhuizingen binnen de EU

In dit geval de 28 EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

Hiervoor zijn nieuwe eenvoudige formulieren in de plaats gekomen, maar in de praktijk werken sommige nationale instanties nog enige tijd met de E-formulieren.

Formulier Doel Afgegeven door en voor
E 101 Verklaring van de geldende wetgeving. Bewijst dat u in een ander EU-land socialezekerheidspremies betaalt. Nuttig als u in een of meer andere landen werkt. Uw nationale contactpunt kan u vertellen bij welke instantie u dit document kunt halen.
E 102 Vergunning om langer gedetacheerd te blijven. Nuttig als u langer dan 12 maanden in een land blijft werken. Uw nationale contactpunt kan u vertellen bij welke instantie in het land waar u gewoonlijk werkt, u dit document kunt halen.
E 104 Geeft een overzicht van alle gewerkte periodes, betaalde bijdragen en periodes van verblijf in het land. Garandeert arbeidsmigranten en grensarbeiders toegang tot gezondheidszorg in een land dat een minimale gewerkte periode vereist. Zorgverzekeraar In te dienen bij de zorgverzekeraar in het land waar u werkt.
E 106 Bewijst dat u recht heeft op gezondheidszorg als u niet woont in het land waar u verzekerd bent. Nuttig voor grenswerkers, ambtenaren en degenen die door hen worden onderhouden. Zorgverzekeraar In te dienen bij een zorgverzekeraar in het land waar u woont.
E 109 Bewijst dat degenen die door u worden onderhouden, recht hebben op gezondheidszorg als niet woont in het land waar u werkt. Nuttig voor arbeidsmigranten van wie de gezinsleden nog in hun eigen land wonen. Zorgverzekeraar Uw gezinsleden moeten het afgeven bij een zorgverzekeraar in het land waar zij wonen
E 112 Geeft toestemming voor een geplande behandeling in een ander EU- of EVA-land. U hebt dezelfde rechten als onderdanen van dat land. In sommige gevallen moet u een gedeelte van tevoren zelf betalen. Zorgverzekeraar Geef het af bij een zorgverzekeraar in het land waar u zich laat behandelen.
E 116 Medisch verslag over arbeidsongeschiktheid (bij ziekte en zwangerschap) Wordt afgegeven door een arts van de zorgverzekeraar in het land waar u werkt en verzonden naar uw zorgverzekeraar.
E 121 Bewijst dat u als gepensioneerde recht heeft op gezondheidszorg als u niet woont in het land waar u verzekerd bent. Zorgverzekeraar In te dienen bij een zorgverzekeraar in het land waar u woont.
E 301 Geeft een overzicht van de verzekerde periodes die meetellen voor de berekening van uw werkloosheidsuitkering. Arbeidsbureau in het land/de landen waar u heeft gewerkt. In te dienen bij het arbeidsbureau in het land waar u een uitkering aanvraagt.
E 303 Geeft toestemming om met behoud van uw werkloosheidsuitkering naar het buitenland te gaan. Arbeidsbureau in het land/de landen waar u heeft gewerkt. In te dienen bij het arbeidsbureau in het land waar u werk zoekt.
E 303/5 Bewijst welke uitkeringen u in het buitenland heeft ontvangen (onderdeel van formulier E 303). Bevat belangrijke informatie over uw rechten/plichten wanneer u met behoud van uw werkloosheidsuitkering naar het buitenland wil. Geeft een overzicht van de uitkeringen die u heeft ontvangen van het arbeidsbureau in het land waar u werk heeft gezocht, als u terugkeert naar het land waar u werkloos werd. Arbeidsbureau in het land/de landen waar u heeft gewerkt. In te dienen bij het arbeidsbureau in het land waar u werk zoekt.
E 401 Bevat de nodige gegevens over de samenstelling van uw gezin voor de berekening van gezinstoelagen. Nuttig voor arbeidsmigranten van wie de gezinsleden nog in hun eigen land wonen, en voor grensarbeiders. Wordt afgegeven door het land waar u woont. In te dienen bij de instantie voor gezinstoelagen in het land waar u werkt.

Voetnoot:

In dit geval de 27 EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook