Kwalitatief Marktonderzoek

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

VOORWOORD: In 2001 werd ik benaderd door Mariam Berghorst. Zij had de opdracht gekregen om een afstudeerscriptie te schrijven over het kopoen van een 2e huis door Nederlanders in Portugal. Gaarne heb ik aan haar verzoek voldoen en de uitkomst van dit zeer gedegen onderzoek vindt u hieronder met haar toestemming en sie van haar mentoren onverkort afgedrukt. Miriam studeerde dit jaar af aan de Twentse Hoge School richting en studeert nu rechten aan de Universiteit van Groningen

KWALITATIEF MARKTONDERZOEK

Wat is een kwalitatief marktonderzoek?

Kwalitatief marktonderzoek is een kleinschalig onderzoek en werkt doorgaans met kleine aantallen respondenten. Het aantal respondenten komt zelden boven de zestig. Meer gebruikelijk zijn steekproeven tussen de vijftien en veertig respondenten. Representativiteit van de onderzoeksresultaten naar het onderwerp staat centraal, niet naar de onderzoekspopulatie. In een kwalitatieve uitspraak kan men stellen dat een bepaalde factor bij het gedrag van consumenten een rol speelt, zonder nog te weten in welke mate dat het geval is. Kwalitatief onderzoek wordt ook wel aangeduid als een psychologisch marktonderzoek. Kwalitatief onderzoek geeft inzicht in de vragen hoe mensen denken over een bepaald onderwerp en waarom ze dat denken, maar geeft geen antwoord op de vraag hoeveel mensen een bepaalde mening hebben. Het gaat meer om ‘begrijpen’ dan om ‘meten’. Kwalitatief onderzoek is dus inzichtgevend, flexibel, kleinschalig en verkennend.

Verantwoording van de vragenlijst

In deze paragraaf zullen de keuze voor gesloten vragen en de soort vragen in de vragenlijst (enquête) worden toegelicht.

Verantwoording van de gesloten vragen De gehele vragenlijst (enquête) voor Nederlandse huiseigenaren bestaat uit gesloten vragen. Voordat zal worden overgegaan tot uitleg van deze vorm van vraagstelling zal eerst een onderscheid worden gemaakt tussen open en gesloten vragen. Een open vraag is een vraag, waarbij de respondent géén antwoordmogelijkheden krijg aangereikt. Bij de gesloten vraag is dit wel het geval en dient de respondent een keuze te maken uit een bepaald aantal voorgelegde antwoordmogelijkheden. Mede vanwege de omvang van de vragenlijst (enquête) voor Nederlandse huiseigenaren is er gekozen voor een gesloten vraagstelling. Daarnaast zou het stellen van (meerdere) open vragen kunnen leiden tot problemen met betrekking tot de interpretatie. Er zijn drie vormen van gesloten vraagstelling:

  1. Dichotome vraag Bij de dichotome vraag krijgt de respondent in feite maar twee antwoordmogelijkheden voorgelegd. De antwoordmogelijkheden bestaan dan bijvoorbeeld uit ja of nee, maar er kan ook sprake zijn van meerdere antwoordmogelijkheden, waarbij de respondent meerdere antwoorden kan aankruisen. In feite dient de respondent zich dan bij elke antwoordmogelijkheid af te vragen of hij de vraag met ja of nee beantwoord. Elke antwoordmogelijkheid wordt in dat geval dus teruggebracht tot een dichotome vraag. Bij vraag drie, vijf, zeven en acht van de vragenlijst voor Nederlandse huiseigenaren is er sprake van dichotome vragen, waarbij er twee antwoordmogelijkheden zijn. In het geval van vraag twee, vier en zes is er sprake van meerdere antwoordmogelijkheden en kan de respondent meerdere antwoord aankruisen.

  2. Multiple- choicevraag Bij de multiple- choicevraag krijgt de respondent meer dan twee antwoordmogelijkheden voorgelegd, waarvan slechts één antwoord mag worden aangekruist. Vraag één van de vragenlijst (enquête) voor Nederlandse huiseigenaren is hier een voorbeeld van.

Vraag naar een bepaalde opinie of intentie
In dit geval betreft de vraag niet een feit, maar een be


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook