Nieuwe belastingwetgeving 2004 Patrimonium

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Reeds vele jaren beloofde de Portugese regering om drastische belastinghervormingen in te voeren en de bestaande belastingregelingen betreffende het eigen bezit (Patrimonium) te vervangen door een geheel nieuw systeem. Dat is nu eindelijk onder de regering van Durão Barrosso gebeurt. De wijzigingen betreffende de volgende belastingen.

 1. Sisa = Overdrachtsbelasting

 2. Contribuição Autarquica = Onroerende zaak belasting

 3. Imposto de doações e sucessões = Schenking en successie belasting

Gedurende de maand Mei is een deel van deze nieuwe wetgeving aangeboden aan het Portugese Parlement en een deel van de vernieuwde wetgeving (de vernieuwde overdrachtsbelasting I.M.T.) werd getekend door de President van de Reoubliek op 29 Mei en werd wet per 1 Juni.

Over de rest van deze voorstellen (Proposta de Lei 56/IX) werd in het het Portugeze Parlement (Assembleia de República) gedebateerd gedurende de maand Juni, waarna het werd aangenomen. De rest van de nieuwe belastingherziening zal van kracht worden op 1 Januari 2004.

De veranderingen zijn de volgende:

 • Sisa en Contribuição Autarquica zullen een nieuwe naam krijgen en schenking- en successie belasting zal worden afgeschaft zolang het vererving betreft naar wettelijke erfgenamen in de eerste lijn, zijnde de langstlevende partner, kinderen en ouders. In andere gevallen zal de successie belasting vervangen worden door een éénmalige heffing (Imposto de Selo) van 10%.

 • De Contribuição Autarquica zal worden vervangen door de I.M.I. (Imposto Municipal sobre Imóveis)

 • De tarieven en heffingen voor nieuwe(re) huizen zullen worden verminderd terwijl de belasting voor oudere huizen geleidelijk en gematigd zullen worden verhoogd.

 • Het is de bedoeling dat de nieuwe waardes van de onroerende zaken (de V.T. or V.P. = Valor Tributável of Valor de Patrimonial, ongeveer in overeenstemming zullen worden gebracht met de marktwaarde.

 • De Sisa wordt vervangen door de I.M.T. (Imposto Municipal sobre as Transmissões) en de maximale belastingheffing wordt 6%.

 • Terwijl er op dit moment een vrijstelling is voor huizen met een waarde van minder dan € 61.000 zal deze worden verhoogd tot € 80.000.

 • Terwijl er voorheen een maximale belastingdruk van 10% was voor onroerend goed met een waarde van meer dan ongeveer  170.000 zal deze laatste waarde worden opgetrokken naar  500.000, terwijl de maximale te betalen belasting nu 6% is geworden.

 • In het geval de belastingdienst denkt dat de opgegeven waarde niet in overeenstemming is met de gemiddelde marktwaarde zal er door hen een taxatie uitgevoerd kunnen worden om de juiste waarde vast te stellen. Tevens hebben gemeentes het recht van koop voor de opgegeven waarde indien men vindt dat de waarde veel te laag is.

 • De Contribuição Autarquica ligt op dit moment tussen 0, 7 and 1, 3% van de V.T. Met ingang van 1-1-2004 zullen de percentages van deze gemeentelijke belasting worden verlaagd. Voor nieuwe woningen zal deze belasting verlaagd worden naar percentages tussen de 0, 2 and 0, 5% over de vast te stellen V.T., welke tot stand zal komen op een geheel nieuwe manier. Voor de overige oudere woningen die op 1-1-2004 nog niet zijn hergewaard zullen de percentages gaan variëren tussen de 0, 4 and 0, 8%. De gemeentes zullen voor het einde van dit jaar de respectievelijke percentages vaststellen. De 1e keer dat belasting betaald moet worden zal dus in April 2005 zijn over 2004.

 • Het is de bedoeling van de regering om de lastendruk voor relatief nieuwe huizen te verlagen. Dit wordt ber


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook